donderdag 11 augustus 2022

ANBI

De Belastingdienst heeft het Platform Pleeggezinnen Achterhoek per 1 mei 2016 de ANBI-status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Op deze pagina staan alle hiervoor benodigde gegevens vermeld:

Algemene gegevens

Naam ANBI
RSIN/Fiscaal nummer

Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Website
Email
Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek
856365555

7102 CH
Winterswijk
06-82629980
www.platformpleeggezinnenachterhoek.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) is een onafhankelijke contactgroep voor pleegouders van alle organisaties. Het PPA is ontstaan uit de onrust voorafgaand aan de transitie van het Rijk naar de Gemeente per 1 januari 2015.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie pleegouders die ingeschreven zijn bij een pleegzorgorganisatie. De bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd en het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De huidige bestuursleden staan hier vermeld.
De algemene bestuursleden van het Platform zijn geen bestuursleden van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het werven en beheren van financiële middelen ten behoeve van een platform waar pleegouders zich kunnen aansluiten, hierna te noemen: "het Platform".
Het Platform zet deze financiële middelen in voor het behartigen van de belangen van pleegouders en het verbinden van pleegouders met elkaar. Om dit te bewerkstelligen worden er themabijeenkomsten, deskundigheidsbevorderende activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd. Daarnaast zullen er sociale en verbindende activiteiten voor pleegouders en hun (pleeg)kinderen plaatsvinden.

Beleidsplan
Politiek informeren
Het PPA is sinds 2014 actief en voert gesprekken met zowel de plaatselijke als landelijke politiek om het onderwerp ‘pleegzorg’ goed op de kaart te krijgen. Punten als de begeleiding van pleeggezinnen, ’verlengde pleegzorg voor 18 jaar en ouder’ en vergoedingen van bijzondere kosten zijn reeds de revue gepasseerd, maar blijven actueel.

Verbindingen leggen
Veel pleegouders hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen met andere pleegouders, want wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten, is er gesprek voor drie.

Daarnaast is het van belang dat de gemeentes inzicht krijgen in ‘hoe werkt een pleeggezin’. Helaas heeft de plaatsing van een kind in een pleeggezin zelden een -en ze leven nog lang en gelukkig- einde. Veel kinderen zijn met één of meerdere trauma’s belast, hebben hechtingsproblematiek en zitten gevangen in hun loyaliteitsgevoelens ten opzichte van ouders en pleegouders. Kortom: de rugzak van pleegkinderen geeft vaak gecompliceerde en lastige situaties voor pleegouders. Het is dan ook van groot belang dat de begeleiding en ondersteuning van pleeggezinnen goed is en blijft. Het PPA wil daarom een brug leggen tussen beleidsmedewerkers, sociale teams, hulpverleners, pleegzorg- en voogdijinstellingen en pleegouders.

Netwerken
Een aantal keer per jaar wordt er een netwerkavond georganiseerd. Deze avond kan interactief zijn, maar kan ook een thema of deskundigheidsbevordering bevatten. Elke keer is de avond in een andere Achterhoekse gemeente, zodat alle pleegouders de mogelijkheid hebben regelmatig in de eigen omgeving aan te sluiten.

Eén van de doelen die het PPA gesteld heeft is het opzetten van contactgroepen van pleegouders per gemeente, zodat pleegouders elkaar gemakkelijker en op korte afstand kunnen vinden, ontmoeten en ondersteunen.

Financiën
Sinds eind augustus 2016 verzoekt het Platform de wethouders van de acht Achterhoekse gemeentes een bijdrage te leveren wanneer dit nodig wordt geacht. In de toekomst zullen diverse fondsen aangeschreven worden om projecten te ondersteunen.
De ontvangen bedragen worden gestort op de bankrekening van het Platform en worden gebruikt om de activiteiten om pleegouders te verbinden te betalen.

Beloningsbeleid
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek heeft geen werknemers in dienst, derhalve worden er geen salarissen uitgekeerd. (Bestuurs)leden van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek ontvangen een passende onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Uitgevoerde activiteiten
Alle activiteiten van het Platform zijn terug te vinden in de tijdlijn.

Begroting 2022 Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018 Begroting 2018 Jaarrekening 2017 Begroting 2017
Baten
Giften 1250 1250 60 100 60 75 650
Bijdrage gemeenten 2500 3000 500 3000 3000 2500
Totaal baten 3750 4250 50 100 560 3000 3075 3150
Lasten
Deskundigheidsbevordering 1000 1000 550 1000 125 500 1075 1645 1700
Bestuurskosten 500 500 450 750 100 250 250 150 260 375
Reiskosten 250 0 250 0 500 500 100 100 250 220
Overleg gemeenten 75 35 125
Porto en drukwerk 100 10 350 200 350
Voorlichting gemeenten 225 225
Bankkosten, KvK, website, telefoon 250 300 250 300 200 150 300 275 125 140 375
Totaal lasten 2000 300 2000 1300 2450 850 1250 1710 2820 855 3150
Resultaat (baten-lasten) -2000 -300 -2000 2450 1800 -800 -1150 -1150 180 2220 0