zondag 1 oktober 2023

ANBI

De Belastingdienst heeft aan het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) per 1 mei 2016 de ANBI-status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een organisatie kan enkel een ANBI-status hebben als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het betekent verder dat iedere gift die aan PPA wordt verstekt, afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting.

Op deze pagina staan alle hiervoor benodigde gegevens vermeld.

Algemene gegevens
Naam ANBI
RSIN/Fiscaal nummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Website
Email
Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek
856365555
7039 CP
Stokkum
06-13648421
www.platformpleeggezinnenachterhoek.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie pleegouders die ingeschreven zijn bij een pleegzorgorganisatie. De bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd en het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige bestuursleden staan hier vermeld.
Eventuele algemene bestuursleden van het PPA zijn geen officieel ingeschreven bestuursleden van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het werven en beheren van financiële middelen ten behoeve van een platform waar pleegouders zich bij kunnen aansluiten. De Stichting zet deze financiële middelen in voor het behartigen van de belangen van pleegouders en het verbinden van pleegouders met elkaar. Om dit te bewerkstelligen worden er themabijeenkomsten, deskundigheidsbevorderende activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd. Daarnaast zullen er sociale en verbindende activiteiten voor pleegouders en hun (pleeg)kinderen plaatsvinden.

Beleidsplan
Politiek informeren
Het PPA is sinds 2014 actief en voert gesprekken met zowel de plaatselijke als landelijke politiek om het onderwerp ‘pleegzorg’ goed op de kaart te krijgen. Punten als de begeleiding van pleeggezinnen, verlengde pleegzorg voor pleegkinderen van 18 jaar en ouder en vergoedingen van bijzondere kosten zijn en blijven aandachtspunten van het PPA.

Verbindingen leggen
Veel pleegouders hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen met andere pleegouders, want wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten, is er gesprek voor drie.

Daarnaast wil het PPA een brug leggen tussen beleidsmedewerkers en sociale teams van de Achterhoekse gemeenten en de betrokken hulpverleners, pleegzorg- en voogdij-instellingen en de pleegouders. Het is daarbij van belang dat gemeenten inzichten krijgen in ‘hoe werkt een pleeggezin’. Want helaas heeft de plaatsing van een pleegkind in een gezin zelden een 'en ze leven nog lang en gelukkig'-einde. Veel kinderen zijn met één of meerdere trauma’s belast, hebben hechtingsproblematiek en zitten gevangen in hun loyaliteitsgevoelens ten opzichte van ouders en pleegouders. Kortom: de rugzak van pleegkinderen brengt vaak gecompliceerde en lastige problematiek met zich mee. Waarbij erkenning, hulp en begeleiding belangrijk is voor een pleeggezin. Het is dan ook van groot belang dat de begeleiding en ondersteuning van pleeggezinnen goed is en blijft.

Netwerken
Een aantal keren per jaar organiseert het PPA activiteiten voor pleegouders. Dit kunnen gezellige contactmomenten zijn, het kan interactief zijn, het kan rond een specifiek thema georganiseerd worden of ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Er wordt naar gestreeft de activiteiten in diverse Achterhoekse gemeenten te houden, zodat alle pleegouders in de Achterhoek de mogelijkheid hebben regelmatig in de eigen omgeving aan te kunnen sluiten.

Eén van de doelen die het PPA gesteld heeft is het opzetten van contactgroepen van pleegouders per gemeente, zodat pleegouders elkaar op regelmatige basis kunnen treffen, zo een band kunnen opbouwen en elkaar gemakkelijker en op korte afstand kunnen vinden, ontmoeten en ondersteunen.

Financiën
Sinds eind augustus 2016 verzoekt het Platform de wethouders van de acht Achterhoekse gemeentes een bijdrage te leveren wanneer dit nodig wordt geacht. In de toekomst zullen diverse fondsen aangeschreven worden om projecten te ondersteunen. De ontvangen bedragen worden gestort op de bankrekening van het PPA en worden gebruikt om de onkostenvergoeding van vrijwilligers te bekostigen als ook de kosten voor de georganiseerde activiteiten.

Beloningsbeleid
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek heeft geen werknemers in dienst, derhalve worden er geen salarissen uitgekeerd. (Bestuurs)leden van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek ontvangen een passende onkostenvergoeding voor hun vrijwillige werkzaamheden.

Uitgevoerde activiteiten
Alle uitgevoerde activiteiten van het PPA zijn terug te lezen in de tijdlijn, die verderop op deze site te vinden is.

Jaarrekeningen en begrotingen
In onderstaande tabel vind je de jaarrekeningen en begrotingen van de afgelopen jaren:

Begroting 2023 Jaarrekening 2022 Begroting 2022 Jaarrekening 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020 Begroting 2020 Jaarrekening 2019 Begroting 2019 Jaarrekening 2018 Begroting 2018 Jaarrekening 2017 Begroting 2017
Baten
Giften 0 0 0 0 0 1250 1250 60 100 60 0 75 650
Bijdrage gemeenten 0 0 0 0 0 2500 3000 0 0 500 3000 3000 2500
Totaal baten 0 0 0 0 0 3750 4250 50 100 560 3000 3075 3150
Lasten
Deskundigheidsbevordering 500 60,74 1000 0 1000 550 1000 125 500 1075 1645 0 1700
Bestuurskosten 500 1101,69 500 0 500 450 750 100 250 250 150 260 375
Reiskosten 0 0 250 0 250 0 500 500 100 100 250 220
Overleg gemeenten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 35 125
Porto en drukwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 350 200 350
Voorlichting gemeenten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0 225
Bankkosten, KvK, website, telefoon 350 302,60 250 300 250 300 200 150 300 275 125 140 375
Totaal lasten 1350 1465,03 2000 300 2000 1300 2450 850 1250 1710 2820 855 3150
Resultaat (baten-lasten) -1350 -1465,03 -2000 -300 -2000 2450 1800 -800 -1150 -1150 180 2220 0


Balans
Hieronder vind je de meest recente balans:

Balans 2022 activa passiva
startsaldo eindsaldo startsaldo eindsaldo
Bankrekening € 3.559,03 € 2.094,00 Eigen Vermogen € 3.559,03 € 2.094,00
Contante kas € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
TOTAAL € 3.559,03 € 2.094,00 TOTAAL € 3.559,03 € 2.094,00