De Belastingdienst heeft aan het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) per 1 mei 2016 de ANBI-status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een organisatie kan enkel een ANBI-status hebben als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het betekent verder dat iedere gift die aan PPA wordt verstekt, afgetrokken mag worden van de inkomstenbelasting.

Op deze pagina staan alle hiervoor benodigde gegevens vermeld.

Algemene gegevensNaam ANBI

RSIN/Fiscaal nummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Website

Email

Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek

856365555

7039 CP

Stokkum

06-13648421

www.platformpleeggezinnenachterhoek.nl

info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie pleegouders die ingeschreven zijn bij een pleegzorgorganisatie. De bestuurders worden door het bestuur zelf benoemd en het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De huidige bestuursleden staan hier vermeld.
Eventuele algemene bestuursleden van het PPA zijn geen officieel ingeschreven bestuursleden van Stichting Platform Pleeggezinnen Achterhoek.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het werven en beheren van financiële middelen ten behoeve van een platform waar pleegouders zich bij kunnen aansluiten. De stichting zet deze financiële middelen in voor het behartigen van de belangen van pleegouders en het verbinden van pleegouders met elkaar. Om dit te bewerkstelligen worden er themabijeenkomsten, deskundigheidsbevorderende activiteiten en ontmoetingsmomenten georganiseerd. Daarnaast zullen er sociale en verbindende activiteiten voor pleegouders en hun (pleeg)kinderen plaatsvinden.

Beleidsplan
Politiek informeren
Het PPA is sinds 2014 actief en voert gesprekken met de landelijke politiek om het onderwerp ‘pleegzorg’ goed op de kaart te krijgen. Punten als de begeleiding van pleeggezinnen, verlengde pleegzorg voor pleegkinderen van 18 jaar en ouder en vergoedingen van bijzondere kosten zijn en blijven aandachtspunten van het PPA.

Verbindingen leggen
Veel pleegouders hebben behoefte aan het uitwisselen van ervaringen met andere pleegouders, want wanneer twee pleegouders elkaar ontmoeten, is er gesprek voor drie.

Daarnaast wil het PPA een brug leggen tussen beleidsmedewerkers en sociale teams van de Achterhoekse gemeenten en de betrokken hulpverleners, pleegzorg- en voogdijinstellingen en de pleegouders. Het is daarbij van belang dat gemeenten inzichten krijgen in ‘hoe werkt een pleeggezin’. Want helaas heeft de plaatsing van een pleegkind in een gezin zelden een ‘en ze leven nog lang en gelukkig’-einde. Veel kinderen zijn met één of meerdere trauma’s belast, hebben hechtingsproblematiek en zitten gevangen in hun loyaliteitsgevoelens ten opzichte van ouders en pleegouders. Kortom: de rugzak van pleegkinderen brengt vaak gecompliceerde en lastige problematiek met zich mee. Waarbij erkenning, hulp en begeleiding belangrijk is voor een pleeggezin. Het is dan ook van groot belang dat de begeleiding en ondersteuning van pleeggezinnen goed is en blijft.

Netwerken
Een aantal keren per jaar organiseert het PPA activiteiten voor pleegouders. Dit kunnen gezellige contactmomenten zijn, het kan interactief zijn, het kan rond een specifiek thema georganiseerd worden of ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Er wordt naar gestreefd de activiteiten in diverse Achterhoekse gemeenten te houden, zodat alle pleegouders in de Achterhoek de mogelijkheid hebben regelmatig in de eigen omgeving aan te kunnen sluiten.

Financiën
Sinds eind augustus 2016 verzoekt het Platform de wethouders van de acht Achterhoekse gemeenten een bijdrage te leveren wanneer dit nodig wordt geacht. In de toekomst zullen diverse fondsen aangeschreven worden om projecten te ondersteunen. De ontvangen bedragen worden gestort op de bankrekening van het PPA en worden gebruikt om de onkostenvergoeding van vrijwilligers te bekostigen als ook de kosten voor de georganiseerde activiteiten.

Beloningsbeleid
Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek heeft geen werknemers in dienst, derhalve worden er geen salarissen uitgekeerd. Bestuursleden van het Platform Pleeggezinnen Achterhoek ontvangen een passende onkostenvergoeding voor hun vrijwillige werkzaamheden.

Uitgevoerde activiteiten
Alle uitgevoerde activiteiten van het PPA zijn terug te lezen op deze website bij de Nieuws items en in de kalender.

Jaarrekeningen en begrotingen